top of page
  • 4 hod
    200 amerických dolarů

Jak se učíme

Výuka:

V Kokošce začínáme každé ráno ve společném kruhu, při kterém si povídáme i nasloucháme, zpíváme a hrajeme různé hry. Písničky a hry přinášejí nejen učitelé, ale hlavně samy děti. Ladíme se mezi sebou i na nový den.

 

Přestože v Kokošce nezvoní, řídíme se alespoň orientačně rozvrhem hodin. Průběh vyučování přizpůsobujeme aktuálnímu vývoji a potřebám skupiny. 

Učíme se ve třech věkově smíšených třídách:

1.-2. ročník, 4.-5. ročník a 6.-7. ročník.

 

Vzhledem ke stylu výuky a prostorovým možnostem je nás v každé třídě maximálně třináct žáků.

1.-5. ročník

Češtinu a matematiku se učíme nejen podle učebnic a pracovních sešitů. Je pro nás důležitý konstruktivistický přístup, a tak využíváme metod Hejného, RWCT (tedy Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a dalších. Učíme se, jak hodnotit formativně.

Angličtinu máme 2x týdně už od první třídy. 

Výuka ostatních předmětů probíhá v integrovaných čtrnáctidenních projektech, které jsou mnohdy společné pro obě skupinky. Mimo to vyrážíme každou středu za poznáním do přírody, do muzeí a do jiných zajímavých míst. Pátek je věnován aktivitám vycházejících z dílen čtení a psaní v duchu zásad kritického myšlení. Starší Kokošáci si oblíbili pravidelné předčítání prvňáčkům. 

6.-7. ročník

Matematiku se učíme i ve vyšších ročnících podle metody prof. Hejného. Pro kvalitní výuku českého jazyka využíváme více studijních zdrojů. V týdnu jsou vyhrazeny 3 hodiny pro anglický jazyk.

Kromě základního trivia probíhá výuka dalších předmětů v tzv. blocích. Přírodovědná část zahrnuje fyziku, chemii a přírodopis. V bloku společnost se děti zabývají dějepisem, zeměpisem a občanskou výchovou. Rozvoj osobnosti a dalších kompetencí je krom běžné výuky umožněn v předmětu osobnostní a sociální výchova. V odpoledním vyučování je zařazena hodina studovny, při které si děti zpracovávají svá vlastní témata. Pedagog pomáhá s výběrem oblasti a s realizací záměru. 

Středy se snažíme mít jinak než ostatní dny. Zařazujeme poznávací výpravy, fyzikální, jazykové dny. Plánujeme IT dopoledne s odborníkem a další. 

Společně:

Naše materiály a výstupy zařazujeme do portfolií, která nám pak slouží k dalšímu učení i jako opora při tripartitách. K tomu nám pomáhají i mapy učebního pokroku, které máme pro jednotlivé předměty zvlášť. Portfolia jsou zároveň podkladem pro naše pololetní přezkoušení. 

Pro lepší orientaci ve výuce a informovanost jsme letos vytvořili tzv. kokopisník. Do něj si zakládáme učební plány na každý měsíc, (sebe)hodnocení, výzvy a zkrátka vše, co je zrovna potřeba nezapomenout. 

Čtvrteční společné ranní kruhy jsou věnovány celé Kokošce. Jsme rádi, když se vzájemně prolínají všechny věkové skupiny. Starší se učí trpělivosti a vedení, mladší jsou pak přirozeně motivováni k další práci. 

Jak vypadá den u nás

8.30 - 8.45 Scházíme se v prostorách Kokošky.

8.45 – 9.00 Ranní kruh, povídání, zpívání, společné hry a naladění se na nový den.

9.00 – 13.45 Učíme se podle rozvrhu, a tak jak je zrovna třeba. Z učebnic, pracovních listů. Samostatně, ve dvojicích, skupinkách i společně.

12:00 - 12:30 oběd 

Za každého počasí trávíme velkou přestávku venku

14:00-14:45 - 2x týdně v 5.-6. ročníku odpolední vyučování

13.45 -16.30 družina (pátek jen do 15:00) - pro celou Kokošku

Pondělní odpoledne je vyhrazeno výtvarné výchově.

14.00 - 18.00 je každý pracovní den otevřená Oratoř, kde také mohou zájemci trávit svůj volný čas a využívat nabídky Salesiánského centra.

Garant vzdělávání

Nejsme akreditovaná základní škola. Většina našich dětí je zapsaná v režimu individuálního vzdělávání

pod Základní školou Na Dědině s.r.o., se kterými spolupracujeme. Tato škola také dětem vydává vysvědčení formou slovního hodnocení.

bottom of page